Over het privacybeleid van Essential Life

Essential Life geeft veel om de privacy van haar klanten, daarom verwerk ik uitsluitend gegevens die ik nodig heb voor (het verbeteren van) de dienstverlening en ga ik zorgvuldig om met de informatie die ik over u en uw gebruik van de diensten hebben verzameld. Ik stel jouw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

 

Doel van de gegevensverwerking Algemeen doel van de verwerking

Jou gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die jij verstrekt. Jouw gegevens worden niet zonder toestemming voor (gerichte) marketing gebruikt. Als je gegevens met mij deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op jouw verzoek – op een later moment contact met je op te nemen, vraag ik jou hiervoor expliciet om toestemming. Je gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen.

Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

 

Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in de webwinkel maak ik gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor jou gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Mollie bewaart jou gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

 

Verzenden en logistiek PostNL via Sencloud

Voor het verzenden van jou pakket, maak ik gebruik van de diensten van PostNL. Het is daarvoor noodzakelijk dat ik jou naam, adres enwoonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL de gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

 

Facturatie en boekhouden E-Bookhouden.

Voor het bijhouden van mijn administratie en boekhouding maak ik gebruik van de diensten E-bookhouden. Hierin deel ik jou naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot de bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. De persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. E-bookhouden is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. SnelStart en het Cijferparadijs gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

 

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

 

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Essential Life op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van jou  gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen.

 

Bewaartermijnen

Ik bewaar jouw gegevens zolang je cliënt bent bij mij. Dit betekent dat ik jou klantprofiel bewaar totdat je aangeeft niet langer van mijn diensten gebruik wenst te maken. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dien ik facturen met de (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

 

Jouw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens mij worden verwerkt. Hieronder een overzicht over welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel stuur ik om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van de gegevens enkel naar het bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen te legitimeren.

Je heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat uw persoonsgegevens op een verkeerde manier worden gebruiken.

 

Inzagerecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die ik (laat) verwerken en die betrekking hebben op jou persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt dan een verzoek met die strekking doen via het mail adres Info@essential-lief.nl. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op het verzoek. Als het verzoek wordt ingewilligd sturen ik jou op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder deze gegevens hebben opgeslagen.

 

Rectificatierecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die ik (laat) verwerken en die betrekking hebben op jou persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen via het email adres Info@essential-life.nl. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op het verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij jou op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

 

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt altijd het recht om de gegevens die ik (laat) verwerken die betrekking hebben op jou persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen via het mailadres info@essential-life.nl

Binnen 30 dagen ontvang je een reactie op je verzoek. Als het verzoek wordt ingewilligd, wordt er een bevestigingsmail verstuurd naar het bij mij bekende emailadres.

 

Recht op overdraagbaarheid

Je hebt altijd het recht om de gegevens die ik (laat) verwerken en die betrekking hebben op jou persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen via het mailadres info@essential-life.nl. Binnen 30 dagen ontvang je een reactie. Als je verzoek wordt ingewilligd stuur ik jou op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over jou die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kan in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

 

Recht van bezwaar en overige rechten

Je hebt in voorkomende gevallen altijd het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door of in opdracht van Essential Life. Als je bezwaar maakt zal ik onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van het bezwaar. Is jouw bezwaar gegrond dat zal ik afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan jou ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

 

Wijzigingen in het privacybeleid

Ten alle tijde behoud ik het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt je altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop ik reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan breng ik je daar via mail van op de hoogte.

 

Contactgegevens;

Essential Life

Baken 3

9501 KM Stadskanaal